پیشرفت ها

شرکت فنی و مهندسی صنعت نوآوران پیشگام مبتکر دستگاههای ذیل:

GROUNDUNG TEST DEVICE G.T.D.M.3  

سیستم إرتیگ اتوماتیک بارگیری ضدانفجار تخلیه الکتریسیته ساکن به زمین از نفتکش ها در هنگام بارگیری و تخلیه فرآورده های قابل اشتغال

LOADING ARM

بازوهای بارگیری

FLOW COMPUTER

شماره اندازهای دیجیتالی ضدانفجار

PD METER

TURBINE METER

فلومیتر جابجایی مثبت و توربینی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها